Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst.  Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de klant, ongeacht diens hoedanigheid als handelaar of particulier.
Door zijn bestelling verbindt de klant zich definitief en kan hij ze niet meer herroepen.
De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling.  Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door ons steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de koper om daarvoor ontbinding van de overeenkomst te vragen.

2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen.
Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
De goederen reizen op risico van de koper en/of bestemmeling.

3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichtingen tot levering en/of uitvoering.
Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswegen van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking.

4. De koper moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien.
Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd bij levering.  Nadien wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt.
Andere klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf dagen na levering en/of factuurdatum.
De klant kan geen enkel voorwendsel van om het even welke klacht in het leven roepen om de betaling uit te stellen.

5. Betalingen

a. Behoudens onze uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen.  Betalingen gebeuren op onze bankrekening of op onze maatschappelijke zetel.  Een afwijkende feitelijke of conventionele betalingstermijn of –modaliteit in het verleden heeft niet tot gevolg dat van deze clausule wordt afgeweken.

b. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, ter vergoeding van onze financiële schade ingevolge renteverlies, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 hetwelk bij uitbreiding en conventioneel tevens van toepassing wordt verklaard op onze relaties met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.

c. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen.  Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient door hem vergoed te worden en wordt begroot als volgt:

i. Ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van 75 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen te minnelijk invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten aan de klant worden aangerekend;

 ii. Indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant aan ons ook, voor zo ver de Wet van 02/08/2002 op hem van toepassing is, alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering, zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijk lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

d. De niet-betaling op de vervaldag van één enkel factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  Ingeval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met 6 maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling.  Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en as daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de eerste opdrachtgever ter gelegenheid van zijn betaling(en).  Ingeval van wanbetaling, aanvraag tot concordaat, faillissement of vereffening, of indien op roerende of onroerende goederen van de klant beslag wordt gelegd alsook indien de klant op om het even welke wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, hebben wij van rechtswege het recht om onze prestaties te staken of het contract met de klant als verbroken te beschouwen, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijk tussenkomst en met een schadevergoeding lastens de klant tot gevolgd.  Het trekken van een wissel doet geen afbreuk van de bovenstaande betalingvoorwaarden.  De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan der toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

6. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom en behouden wij het recht ze terug te nemen op kosten van de koper.  Indien de goederen worden teruggenomen wegens wanbetaling, blijft de koper boven voormelde kosten een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd uit hoofde van gederfde winst en minwaarde van de teruggenomen (alsdan tweedehandse) goederen, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

7. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

8. Bestellingen kunnen door de klant niet geannuleerd worden.
Indien Audiovisie Goethals in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijk akkoord, toch een annulering op verzoek van de klant kan aanvaarden, zal de klant een overeen te komen vergoeding van minstens 20% van de verkoopwaarde verschuldigd zijn voor schade en herstockering.
De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, gedaan via onze websitewww.audiovisie-goethals.be  , zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

9. Bij betwistingen zijn alleen de Rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd ons recht om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtsmacht te vatten.

Heeft u een klacht over een aankoop maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via het  Europees platform voor de regeling voor onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen.

Het adres van deze website is : https://ec.europa.eu/odr/

Ondernemingsnummer KBO  0444.001.761

Klik hier voor het modelformulier voor herroeping.